Doelstellingen

In onze visie vinden we enkele stokpaardjes terug die bepalend zijn voor onze schoolcultuur:

  • Succeservaring als basis voor de opbouw van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld;
  • Zich aanvaard weten en met respect behandeld worden;
  • Uitgaan van de positieve mogelijkheden van elke jongere afzonderlijk;
  • De ervaringswereld van de jongeren als begin- en eindpunt nemen voor het organiseren van de onderwijsleersituaties.

Een bestendig contact houden met het thuismilieu in een open relatie. Het is belangrijk dat wij als school een klimaat creëren waarin onze leerlingen zich goed voelen, zodat het voor hen mogelijk wordt een realistisch beeld te ontwikkelen van hun mogelijkheden en beperkingen. Het orthopedagogisch klimaat mag niet resulteren in overbescherming maar moet onze leerlingen helpen in het verwerven van de nodige communicatiever vaardigheden en passende omgangsvormen.

Een goede relatie tussen leerling / leerkracht, opvoeder, begeleider is van wezenlijk belang voor het realiseren van een opbouwende sfeer en positief schoolklimaat.